Krajobraz brokerski

Spis treści ukryć się

Wstęp

Niniejsza informacja o prywatności opisuje, w jaki sposób i dlaczego możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i/lub udostępniać (“przetwarzanie“) Państwa informacje, gdy korzystają Państwo z naszych usług (“Usługi“), na przykład gdy:

 • Odwiedzają Państwo naszą stronę internetową lub inną naszą stronę internetową, która zawiera odnośniki do niniejszej informacji o prywatności
 • Angażują się Państwo w inne powiązane z nami działania, w tym sprzedaż, marketing lub wydarzenia

Pytania lub wątpliwości? Przeczytanie niniejszej informacji o prywatności pomoże Państwu zrozumieć swoje prawa i wybory w zakresie prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z naszą polityką i praktykami, prosimy nie korzystać z naszych Usług.

JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?

Zbieramy dane osobowe, które dobrowolnie nam Państwo przekazują, kiedy wyrażają Państwo zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, kiedy uczestniczą Państwo w działaniach w ramach Usług lub w inny sposób, kiedy kontaktują się Państwo z nami.

Wszystkie dane osobowe, które Państwo nam podają, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a Państwo muszą nas powiadomić o wszelkich zmianach tych danych osobowych.

Automatycznie zbieramy pewne informacje, kiedy odwiedzają Państwo, korzystają lub poruszają się po Usługach. Informacje te nie ujawniają Państwa tożsamości (np. nazwiska lub danych kontaktowych), ale mogą obejmować informacje dotyczące urządzenia i użytkowania, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja, informacje o tym, jak i kiedy korzystają Państwo z naszych Usług, oraz inne informacje techniczne. Informacje te są potrzebne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonowania naszych Usług oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.

Jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Zbierane przez nas informacje obejmują:

 • Dane dziennika i dane użytkowe. Dane dziennika i użytkowania to informacje związane z usługami, diagnostyką, użytkowaniem i wydajnością, które nasze serwery zbierają automatycznie, gdy mają Państwo dostęp do naszych Usług lub z nich korzystają i które zapisujemy w plikach dziennika. W zależności od tego, jak Państwo z nami współpracują, te dane dziennika mogą obejmować Państwa adres IP, informacje o urządzeniu, typ przeglądarki i ustawienia oraz informacje o Państwa aktywności w Usługach (takie jak znaczniki daty/godziny związane z Państwa korzystaniem, przeglądane strony i pliki, wyszukiwania i inne podejmowane przez Państwa działania, takie jak funkcje, z których Państwo korzystają), informacje o zdarzeniach w urządzeniu (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (zwane czasami “crash dumps”) i ustawienia sprzętu).
 • Dane o urządzeniach. Zbieramy dane dotyczące urządzenia, takie jak informacje o Państwa komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystają Państwo w celu uzyskania dostępu do Usług. W zależności od używanego urządzenia, te dane o urządzeniu mogą zawierać takie informacje, jak Państwa adres IP (lub serwera proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu, dostawca usług internetowych i/lub operator komórkowy, system operacyjny oraz informacje o konfiguracji systemu.
 • Dane o lokalizacji. Zbieramy dane dotyczące lokalizacji, takie jak informacje o lokalizacji Państwa urządzenia, które mogą być precyzyjne lub nieprecyzyjne. Ilość gromadzonych przez nas informacji zależy od rodzaju i ustawień urządzenia, z którego korzystają Państwo w celu uzyskania dostępu do Usług. Na przykład, możemy używać GPS i innych technologii do zbierania danych geolokalizacyjnych, które mówią nam o Państwa aktualnej lokalizacji (na podstawie Państwa adresu IP). Mogą Państwo zrezygnować z zezwalania nam na gromadzenie tych informacji poprzez odmowę dostępu do nich lub wyłączenie ustawienia Lokalizacji w Państwa urządzeniu. Jeżeli jednak zdecydują się Państwo na rezygnację, mogą Państwo nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług.

JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA INFORMACJE?

 • Aby odpowiadać na zapytania użytkowników/oferować im wsparcie. Możemy przetwarzać Państwa dane, aby odpowiedzieć na Państwa zapytania i rozwiązać ewentualne problemy, jakie mogą Państwo mieć z zamówioną usługą.
 • Aby chronić nasze Usługi. Możemy przetwarzać Państwa informacje w ramach naszych wysiłków zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa naszych Usług, w tym monitorowania i zapobiegania oszustwom.
 • W celu określenia trendów użytkowania. Możemy przetwarzać informacje o tym, jak korzystają Państwo z naszych Usług, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób są one wykorzystywane, co pozwoli nam je ulepszyć.
 • Aby określić skuteczność naszych kampanii marketingowych i promocyjnych. Możemy przetwarzać Państwa informacje, aby lepiej zrozumieć, jak dostarczać kampanie marketingowe i promocyjne, które są dla Państwa najbardziej odpowiednie.
 • W celu ratowania lub ochrony żywotnych interesów jednostki. Możemy przetwarzać Państwa informacje, gdy jest to konieczne dla ratowania lub ochrony żywotnych interesów jednostki, takich jak zapobieganie szkodom.

NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH OPIERAMY SIĘ, PRZETWARZAJĄC PAŃSTWA INFORMACJE?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) oraz brytyjskie GDPR wymagają od nas wyjaśnienia ważnych podstaw prawnych, na których opieramy się w celu przetwarzania Państwa danych osobowych. W związku z tym, przetwarzając Państwa dane osobowe, możemy opierać się na następujących podstawach prawnych:

 • Zgoda. Możemy przetwarzać Państwa dane, jeżeli udzielili nam Państwo zezwolenia (tj. zgody) na wykorzystanie Państwa danych osobowych w określonym celu. W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę.
 • Wykonanie umowy. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeżeli uznamy, że jest to niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Państwa, w tym do świadczenia naszych Usług lub na Państwa życzenie przed zawarciem z Państwem umowy.
 • Uzasadnione interesy. Możemy przetwarzać Państwa dane, jeżeli uważamy, że jest to konieczne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych, a interesy te nie przeważają nad Państwa interesami oraz podstawowymi prawami i wolnościami. Na przykład, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe dla niektórych z opisanych celów, aby:
 • Analizować sposób korzystania z naszych Usług, abyśmy mogli je ulepszać w celu zaangażowania i zatrzymania użytkowników
 • Wspierania naszych działań marketingowych
 • Diagnozowania problemów i/lub zapobiegania oszustwom
 • Zobowiązania prawne. Możemy przetwarzać Państwa dane, jeżeli uznamy to za konieczne dla wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, np. w celu współpracy z organami ścigania lub agencjami regulacyjnymi, wykonywania lub obrony naszych praw lub ujawnienia Państwa danych jako dowodu w postępowaniu sądowym, w którym bierzemy udział.
 • Ważny interes. Możemy przetwarzać Państwa dane, jeżeli uznamy to za konieczne dla ochrony Państwa żywotnych interesów lub żywotnych interesów strony trzeciej, np. w sytuacjach potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby.

Możemy przetwarzać Państwa dane, jeżeli udzielili nam Państwo konkretnego zezwolenia (tj. wyraźnej zgody) na wykorzystanie Państwa danych osobowych w określonym celu lub w sytuacjach, w których można wywnioskować o Państwa zgodzie (tj. zgodzie dorozumianej).

W niektórych wyjątkowych przypadkach, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy być prawnie upoważnieni do przetwarzania Państwa danych bez Państwa zgody, w tym na przykład:

 • Jeżeli zbieranie danych leży wyraźnie w interesie jednostki, a zgody nie można uzyskać w odpowiednim czasie
 • W celu prowadzenia dochodzeń i wykrywania oszustw oraz zapobiegania im
 • Do transakcji handlowych, o ile spełnione są pewne warunki
 • Jeśli jest to zawarte w zeznaniu świadka, a pobranie jest niezbędne do oceny, rozpatrzenia lub rozliczenia roszczenia ubezpieczeniowego
 • W celu identyfikacji osób rannych, chorych lub zmarłych i komunikacji z najbliższą rodziną
 • Jeśli mamy uzasadnione powody, by sądzić, że dana osoba była, jest lub może być ofiarą nadużycia finansowego
 • Jeżeli uzasadnione jest oczekiwanie, że gromadzenie i wykorzystywanie danych za zgodą mogłoby zagrozić dostępności lub dokładności informacji, a gromadzenie danych jest uzasadnione dla celów związanych z badaniem naruszenia umowy lub naruszenia przepisów prawa Kanady lub prowincji
 • Jeżeli ujawnienie informacji jest wymagane w celu zastosowania się do wezwania, nakazu sądowego lub przepisów sądu dotyczących sporządzania dokumentacji
 • Jeżeli zostały one sporządzone przez osobę fizyczną w ramach jej zatrudnienia, działalności gospodarczej lub zawodu, a ich gromadzenie jest zgodne z celami, dla których informacje zostały sporządzone
 • Jeżeli zbiór jest przeznaczony wyłącznie do celów dziennikarskich, artystycznych lub literackich
 • Jeżeli informacje są publicznie dostępne i są określone w przepisach

KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Możemy mieć potrzebę udostępnienia Państwa danych osobowych w następujących sytuacjach:

 • Transfery biznesowe. Możemy udostępnić lub przekazać Państwa dane w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną firmę.
 • Gdy korzystamy z interfejsów API platformy Google Maps. Możemy udostępniać Państwa dane za pomocą określonych interfejsów API platformy Google Maps (np. Google Maps API, Places API). Uzyskujemy i przechowujemy na Państwa urządzeniu (“cache”) Państwa lokalizację. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na końcu tego dokumentu.
 • Podmioty powiązane. Możemy udostępniać Państwa dane naszym oddziałom, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych oddziałów przestrzegania niniejszej informacji o prywatności. Podmioty powiązane obejmują naszą spółkę macierzystą oraz wszelkie spółki zależne, partnerów w spółkach typu joint venture lub inne spółki, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.

CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele), aby uzyskać dostęp do informacji lub je przechowywać. Szczegółowe informacje o tym, jak wykorzystujemy takie technologie i jak mogą Państwo odmówić przyjęcia niektórych plików cookie, znajdują się w naszej Informacji o plikach cookie.

KOMENTARZ

Anonimowy ciąg utworzony z Państwa adresu e-mail (zwany również skrótem) może zostać przekazany do serwisu Gravatar, aby sprawdzić, czy korzystają Państwo z niego. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu Państwa komentarza, Państwa zdjęcie profilowe jest widoczne publicznie w kontekście Państwa komentarza.

MEDIA

Jeżeli przesyłają Państwo zdjęcia na stronę internetową, powinni Państwo unikać przesyłania zdjęć z osadzonymi danymi dotyczącymi lokalizacji (EXIF GPS). Osoby odwiedzające stronę internetową mogą pobrać i wyodrębnić wszelkie dane dotyczące lokalizacji z obrazów na stronie internetowej.

OSADZANIE TREŚCI Z INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Artykuły na tej stronie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazy, artykuły itp.). Treści osadzone z innych stron internetowych zachowują się dokładnie tak samo, jak gdyby odwiedzający odwiedził inną stronę internetową.

Strony te mogą zbierać dane o Państwu, stosować pliki cookie, osadzać dodatkowe śledzenie przez osoby trzecie i monitorować Państwa interakcje z tą osadzoną treścią, w tym śledzić Państwa interakcje z osadzoną treścią, jeżeli posiadają Państwo konto i są zalogowani na danej stronie internetowej.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne dla celów określonych w niniejszej informacji o prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne).

Gdy nie będziemy mieli już uzasadnionej potrzeby biznesowej, by przetwarzać Państwa dane osobowe, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład dlatego, że Państwa dane osobowe były przechowywane w archiwach zapasowych), wówczas bezpiecznie przechowamy Państwa dane osobowe i odizolujemy je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy możliwe będzie ich usunięcie.

CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD OSÓB NIEPEŁNOLETNICH?

Świadomie nie zabiegamy o dane ani nie prowadzimy marketingu wśród dzieci poniżej 18 roku życia. Korzystając z Usług, oświadczają Państwo, że mają co najmniej 18 lat lub że są Państwo rodzicami lub opiekunami osoby niepełnoletniej i wyrażają zgodę na korzystanie z Usług przez taką osobę niepełnoletnią. Jeżeli dowiemy się, że dane osobowe użytkowników poniżej 18 roku życia zostały zebrane, dezaktywujemy konto i podejmiemy odpowiednie kroki, aby niezwłocznie usunąć takie dane z naszych rejestrów. Jeżeli dowiedzą się Państwo o jakichkolwiek danych, które mogliśmy zebrać od dzieci poniżej 18 roku życia, prosimy o kontakt. Informacje o tym, jak się z nami skontaktować, znajdują się na naszej stronie Kontakt.

JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY PRYWATNOŚCI?

W niektórych regionach (takich jak EOG, Wielka Brytania i Kanada), mają Państwo pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Mogą one obejmować prawo do (i) żądania dostępu i uzyskania kopii Państwa danych osobowych, (ii) żądania sprostowania lub usunięcia danych; (iii) ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych oraz (iv) w stosownych przypadkach, przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach mogą Państwo mieć również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Mogą Państwo złożyć takie żądanie, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych na tej stronie.

Rozpatrzymy i zrealizujemy każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Jeżeli znajdują się Państwo na terenie EOG lub Wielkiej Brytanii i uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w swoim państwie członkowskim lub do organu ochrony danych w Wielkiej Brytanii.

Jeżeli znajdują się Państwo w Szwajcarii, mogą Państwo zwrócić się do Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji.

Jeżeli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych opieramy się na Państwa zgodzie, która może być zgodą wyraźną i/lub dorozumianą w zależności od obowiązującego prawa, mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na tej stronie.

Proszę jednak pamiętać, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem, ani też, gdy pozwoli na to obowiązujące prawo, nie wpłynie na przetwarzanie Państwa danych osobowych dokonywane na podstawie zgodnych z prawem podstaw przetwarzania innych niż zgoda.

Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Jeśli Państwo wolą, mogą Państwo zazwyczaj wybrać ustawienie przeglądarki tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeżeli zdecydują się Państwo na usunięcie plików cookie lub odrzucenie plików cookie, może to mieć wpływ na niektóre funkcje lub usługi naszych Usług. Mogą Państwo również zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach, zamieszczanych przez reklamodawców w naszych Usługach.

KONTROLA FUNKCJI DO-NOT-TRACK

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne posiadają funkcję lub ustawienie Do-Not-Track (“DNT”), które mogą Państwo aktywować, aby zasygnalizować swoje preferencje w zakresie prywatności, aby dane dotyczące Państwa aktywności w sieci nie były monitorowane i gromadzone. Na tym etapie nie został jeszcze opracowany jednolity standard technologiczny dla rozpoznawania i realizacji sygnałów DNT. W związku z tym nie reagujemy obecnie na sygnały DNT przeglądarki ani na żadne inne mechanizmy, które automatycznie informują Państwa o rezygnacji z bycia śledzonym w Internecie. Jeżeli w przyszłości zostanie przyjęty standard dotyczący śledzenia w Internecie, którego będziemy musieli przestrzegać, poinformujemy Państwa o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o prywatności.

CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

Ustawa California Civil Code Section 1798.83, znana również jako ustawa “Shine The Light”, zezwala naszym użytkownikom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na żądanie i uzyskanie od nas, raz w roku i bezpłatnie, informacji o kategoriach danych osobowych (jeżeli takie istnieją), które ujawniliśmy osobom trzecim dla celów marketingu bezpośredniego oraz nazw i adresów wszystkich osób trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeżeli jest Pan mieszkańcem Kalifornii i chciałby Pan złożyć taki wniosek, proszę złożyć go do nas na piśmie, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych.

Jeżeli ma Pan/Pani mniej niż 18 lat, zamieszkuje w Kalifornii i posiada zarejestrowane konto w Usługach, ma Pan/Pani prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publicznie zamieszcza Pan/Pani w Usługach. Aby zażądać usunięcia takich danych, prosimy o kontakt z nami i podanie adresu e-mail powiązanego z Państwa kontem oraz oświadczenia, że mieszkają Państwo w Kalifornii. Zadbamy o to, aby dane nie były publicznie prezentowane w Usługach, ale proszę pamiętać, że dane te mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. kopii zapasowych itp.).

CZY MIESZKAŃCY WIRGINII MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych konsumentów stanu Wirginia (CDPA):

“Konsument” oznacza osobę fizyczną, która jest mieszkańcem stanu Commonwealth, działającą wyłącznie w kontekście indywidualnym lub gospodarstwa domowego. Termin ten nie obejmuje osoby fizycznej działającej w ramach działalności gospodarczej lub zatrudnienia.

“Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, które są powiązane lub które można w sposób uzasadniony powiązać ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. “Dane osobowe” nie obejmują danych zdemaskowanych ani informacji publicznie dostępnych.

“Sprzedaż danych osobowych” oznacza wymianę danych osobowych za wynagrodzeniem pieniężnym.

Jeżeli ta definicja “konsumenta” dotyczy Państwa, musimy przestrzegać pewnych praw i obowiązków dotyczących Państwa danych osobowych.

Informacje, które gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy na Państwa temat, będą się różnić w zależności od tego, w jaki sposób kontaktują się Państwo z nami i naszymi Usługami. Aby dowiedzieć się więcej, proszę odwiedzić następujące linki:

 • Prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe
 • Prawo do dostępu do swoich danych osobowych
 • Prawo do skorygowania nieścisłości w Państwa danych osobowych
 • Prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych
 • Prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które wcześniej nam Państwo udostępnili
 • Prawo do rezygnacji z przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli są one wykorzystywane do reklamy ukierunkowanej, sprzedaży danych osobowych lub profilowania w celu podejmowania decyzji powodujących skutki prawne lub podobnie znaczące (“profilowanie”)

Nie sprzedaliśmy żadnych danych osobowych osobom trzecim w celach biznesowych lub handlowych.

Więcej informacji o naszych praktykach gromadzenia i udostępniania danych można znaleźć w niniejszej informacji o prywatności.

Jeżeli korzystają Państwo z usług pełnomocnika w celu wykonania swoich praw, możemy odrzucić wniosek, jeżeli pełnomocnik nie przedstawi dowodu, że został ważnie upoważniony do działania w Państwa imieniu.

Możemy poprosić o dostarczenie dodatkowych informacji, które są niezbędne do zweryfikowania wniosku Państwa i Państwa konsumenta. Jeżeli składają Państwo wniosek za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela, przed rozpatrzeniem wniosku może zaistnieć potrzeba zebrania dodatkowych informacji w celu weryfikacji Państwa tożsamości.

Jeżeli odmówimy podjęcia działań związanych z Państwa wnioskiem, poinformujemy Państwa o naszej decyzji i jej uzasadnieniu. Jeżeli chcą Państwo odwołać się od naszej decyzji, prosimy o kontakt z nami, korzystając z informacji zawartych na stronie “Kontakt”. Poinformujemy Państwa na piśmie o wszelkich działaniach podjętych lub niepodjętych w odpowiedzi na odwołanie, łącznie z pisemnym wyjaśnieniem powodów decyzji. Jeżeli Państwa odwołanie zostanie odrzucone, mogą Państwo zwrócić się do Prokuratora Generalnego w celu złożenia skargi.

JĘZYK

Jeżeli mogliśmy dostarczyć Państwu tłumaczenie angielskiej wersji językowej tego dokumentu, to zgadzają się Państwo, że tłumaczenie jest podane tylko dla Państwa wygody i że angielska wersja językowa będzie regulowała Państwa stosunki z nami. Jeżeli istnieje jakakolwiek sprzeczność pomiędzy wersją angielską a jej tłumaczeniem na inny język, wówczas pierwszeństwo ma wersja angielska.

CZY DOKONUJEMY AKTUALIZACJI NINIEJSZEJ INFORMACJI?

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą informację o prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona datą “Zaktualizowano”, a zaktualizowana wersja będzie obowiązywać od momentu jej udostępnienia. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o ochronie prywatności, możemy Państwa powiadomić poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji o takich zmianach lub poprzez bezpośrednie przesłanie Państwu powiadomienia. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o prywatności, aby być na bieżąco z tym, jak chronimy Państwa dane.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEGO POWIADOMIENIA?

Jeżeli mają Państwo pytania lub komentarze dotyczące niniejszego powiadomienia, mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z informacji podanych na stronie “Kontakt”.

JAK MOGĄ PAŃSTWO PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE OD PAŃSTWA ZBIERAMY?

W zależności od przepisów obowiązujących w Państwa kraju, mogą Państwo mieć prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które od Państwa zbieramy, zmiany tych danych lub ich usunięcia. Aby poprosić o przegląd, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, proszę skontaktować się z nami, korzystając z informacji podanych na tej stronie.